(2 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ Mr Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทยได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา อาทิ การจัดการเรียนทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การพัฒนาครู การสร้างช่องทางการนำเสนอสื่อออนไลน์สำหรับครู รวมไปถึงการวางมาตรการรักษาอนามัย และการเตรียมโรงเรียนให้พร้อมรับการเปิดเรียน อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า “โรคโควิด-19” เป็นเรื่องใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในทุกมิติ และเข้าใจถึงข้อจำกัดของการกำหนดนโยบายให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังคงยืนยันอย่างมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ และน้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย