ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนผ่าน NEXT  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (คลิ๊กอ่าน)

01ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

02ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

03ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างแมคาทรอนิกส์ รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

04ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, อุตสาหกรรม รายละเอียดค่าลงทะเบียน

คลิ๊กdownload

 

05ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

06ใบชำระเงิน สาขาวิชาช่างการพิมพ์ รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

07ใบชำระเงิน สาขาวิชาการบัญชี รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

08ใบชำระเงิน สาขาวิชาการตลาด รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload

 

09ใบชำระเงิน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายละเอียดค่าลงทะเบียน คลิ๊กdownload